ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

การรับการประเมินจากคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.)

วันที่ 16 มีนาคม 256

Read More
ข่าวกิจกรรม

โรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฏร์วิทยา และโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ต.แม่พริก-ต.ศรีถ้อย จำนวน 8 โรงเรียน รับการประเมิน การกำกับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 3 มีนาคม 2566

Read More
ข่าวกิจกรรม

โรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา ได้จัดงานมุทิตาจิตข้าราชการครูเนื่องในวันเกษียณอายุราชการ

20 กันยายน 2565 โรงเ

Read More
ข่าวกิจกรรม

การอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นของเด็กและเยาวชนตำบลศรีถ้อย

วันที่ 21 กันยายน 25

Read More