ข้อมูลพื้นฐาน

พันธกิจ / เป้าประสงค์

 1. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา
 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ

                เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

 1. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความประหยัด มัธยัสถ์ สามารถดำเนินชีวิตตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 1. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพพลานามัย สมบูรณ์
 2. ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
 3. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา

            — เป้าหมาย

 1. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา
 2. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง

อย่างต่อเนื่อง

 1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
 2. สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนและชุนมีความประหยัด มัธยัสถ์ และนำหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ดำเนินชีวิตได้

 1. ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี
 2. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
 3. สถานศึกษาและครูมีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน

เป็นสำคัญ

 1. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย
 2. สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวแนวทางปฏิรูปการศึกษา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *